Πληροφορίες από τον ΔΕΔΔΗΕ για τον τρόπο σύνδεσης και τους μετρητές του net metering

Η διαδικασία σύνδεσης:

Βήμα 1:Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή). 

Με την αίτηση υποβάλλονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου Αίτησης Σύνδεσης.  Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη ενεργό παροχή χαμηλής τάσης επ’ ονόματί του, να έχει τη νόμιμη χρήση του ακινήτου  της εγκατάστασης κατανάλωσης και του χώρου εγκατάστασης του συστήματος  και να έχει επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει μετά την εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Ειδικότερα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Προσφορά Σύνδεσης θα χορηγείται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο φωτοβολταϊκής ισχύος στο συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα. (1)

Βήμα 2:Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή.

Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου για νομικό πρόσωπο (υπόδειγμα αίτησης κατάρτισης Σύμβασης Σύνδεσης).

Βήμα 3:Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή.

Η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του συμβατικού κόστους. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, πέραν της εγκατάστασης  μετρητών (υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης).

Βήμα 4:Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπεί τον μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός.

Βήμα 5:Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.

Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Βήμα 6:Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου Αίτησης Σύνδεσης. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης (υπόδειγμα αίτησης ενεργοποίησης, υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού/Αυτοπαραγωγού(2)   για τήρηση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας).

Βήμα 7:Ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου. (3)

 

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας

 

(1) Η Περιοχή θα παραλαμβάνει την αίτηση σύνδεσης και θα συμπληρώνει την ημερομηνία παραλαβής της μόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα. Αλλαγές στην ισχύουσα αίτηση γίνονται δεκτές μόνο σε περιπτώσεις μεταβολής του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων με προσκόμιση των αντίστοιχων στοιχείων τους το αργότερο μέχρι την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην αρμόδια Περιοχή.

(2) Ο αιτών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την τήρηση της πολεοδομικής και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και για την έκδοση και κατοχή  όλων των απαιτούμενων αδειών για την νομιμότητα της εγκατάστασης, τις οποίες οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητηθούν. Υποβάλλοντας τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις  ο αιτών αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη έναντι του νόμου.

(3) Εάν κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστωθούν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου, η σύνδεση θα παραμείνει ανενεργή μέχρις ότου ο ενδιαφερόμενος προβεί στις διορθωτικές ενέργειες που θα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Τεχνικές διευκρινίσεις:

  • Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kW συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, μέσω μονοφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ μέχρι 5 kW και τριφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ άνω των 5 kW.
  • Οι προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα θα πρέπει να είναι οι εξής:

Τάση : από 15% επί της ονομαστικής (230V)

Συχνότητα :  ± 0,5 Hz της ονομαστικής (50Hz) για την ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα νησιά

                     -2,5 Hz έως και 1,5 Hz για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

με πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις :

θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 sec

επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από 3 min

  • Η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD) του ρεύματος των αντιστροφέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%.
  • Εφόσον οι  αντιστροφείς δεν διαθέτουν μετασχηματιστή απομόνωσης, η έγχυση συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να περιορίζεται στο 0,5% του ονομαστικού.
  • Η προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης είναι υποχρεωτική. Στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου αίτησης θα περιγράφεται η ακολουθούμενη μέθοδος, η οποία θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο VDE 0126 ή με άλλη ισοδύναμη διεθνώς αναγνωρισμένη ενεργητική ή παθητική μέθοδο προστασίας. Ως αποδεκτός χρόνος λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης ορίζονται τα 5 sec.
  • Οι ανωτέρω προστασίες θα εμφανίζονται είτε στα τεχνικά εγχειρίδια των αντιστροφέων είτε στα πιστοποιητικά τους.

 

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο εγκατάστασης των μετρητών στους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό:

Το γεγονός ότι οι αυτοπαραγωγοί χρησιμοποιούν την παραγόμενη στις εγκαταστάσεις τους ενέργεια για την κάλυψη των ιδίων αναγκών κατανάλωσης συνεπάγεται την ηλεκτρική σύνδεση των εγκαταστάσεων παραγωγής και κατανάλωσης και μάλιστα σε σημείο εντός της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η παράλληλη λειτουργία των συστημάτων αυτοπαραγωγής με το Δίκτυο υλοποιείται μέσω της υφιστάμενης σύνδεσης με το Δίκτυο, δηλαδή μέσω της προϋπάρχουσας παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.

Με βάση τις προβλέψεις του νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου απαιτείται, πέραν της καταγραφής της απορροφώμενης και εγχεόμενης από και προς το Δίκτυο ενέργειας που είναι δυνατή με έναν μετρητή διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής (εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας), η καταγραφή και της παραγόμενης ενέργειας, μέσω πιστοποιημένων μετρητών δικαιοδοσίας του Διαχειριστή του Δικτύου.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω το σχήμα μέτρησης των αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό δεν μπορεί παρά να ακολουθεί την εξής μορφή, με την εγκατάσταση δύο μετρητικών διατάξεων, που θα πρέπει να γεφυρώνονται στην πλευρά του αυτοπαραγωγού:

Σχήμα 1: Σχήμα μέτρησης αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό

Με βάση το σχήμα αυτό είναι δυνατή η μέτρηση ή ο υπολογισμός όλων των ποσοτήτων που υπεισέρχονται στις διάφορες χρεώσεις και ιδιαιτέρως της χρέωσης για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, η οποία πρέπει να επιβάλλεται επί της συνολικής κατανάλωσης της εγκατάστασης,λαμβανομένης υπόψη της συμβολής της ιδίας παραγωγής (Κ=Α Π-Ε).

Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος αυτός σύνδεσης εκ των πραγμάτων τοποθετεί τον μετρητή παραγωγής εντός των ορίων της εσωτερικής εγκατάστασης των συνδεόμενων αυτοπαραγωγών.Προκειμένου:

α) Τα όρια διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ευθύνης μεταξύ Δικτύου και εγκαταστάσεων Χρηστών να τυγχάνουν ενιαίας και καθολικής εφαρμογής σε όλους ανεξαιρέτως τους Χρήστες του Δικτύου, ως σήμερα με απόλυτη σαφήνεια ορίζονται στις σχετικές συμβάσεις σύνδεσης

β) Να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των προστασιών της εγκατάστασης κατανάλωσης και συνεπώς η ασφάλεια προσώπων και εξοπλισμού

γ) Να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση στο μετρητή στα Όρια Δικτύου-Χρήστη, με δυνατότητα αμφίπλευρης απομόνωσηςο ΔΕΔΔΗΕ θέτει τις ακόλουθες απαιτήσεις αναφορικά με την τοποθέτηση των μετρητών και το σημείο σύνδεσης της παραγωγής στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού:

1. Η τροφοδότηση της εγκατάστασης κατανάλωσης πραγματοποιείται κατά την ίδια φορά από το Δίκτυο και από το ΦΒ σύστημα, δηλαδή το τελευταίο δεν θα συνδέεται στο γενικό πίνακα ΧΤ της εγκατάστασης αλλά σε σημείο στα ανάντη αυτού (βλ. σχήματα 1-3).

2. Ο μετρητής παραγωγής αποτελεί μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης και πάγιο του αυτοπαραγωγού, ο οποίος τον προμηθεύεται και τον εγκαθιστά με δαπάνες του. Προ της εγκατάστασής του ο αυτοπαραγωγός μεριμνά ώστε ο μετρητής να ελεγχθεί στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στον τελικό έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση του μετρητή κατά την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος. Επίσης ο αυτοπαραγωγός προμηθεύεται και εγκαθιστά με δαπάνες του όλο τον αναγκαίο παρελκόμενο εξοπλισμό (καλώδια, κιβώτιο διακλάδωσης, μέσα ζεύξης και προστασίας, τυχόν τηλεπικοινωνιακά καλώδια, εφόσον απαιτούνται, κλπ).

3. Ο αυτοπαραγωγός μεριμνά για την τοποθέτηση διάταξης ασφαλούς απομόνωσης σε θέση μετά τον μετρητή παραγωγής και προ του σημείου σύνδεσης του ΦΒ συστήματος με την εγκατάσταση κατανάλωσης.

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

 Η παροχή τηλεμετράται ήδη ή έχει προγραμματιστεί η ένταξή της στην τηλεμέτρηση.Η συνδεσμολογία των μετρητικών διατάξεων φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 2. Στην περίπτωση αυτή και ο μετρητής παραγωγής (Μετρητής 1) εντάσσεται στην τηλεμέτρηση, ανεξαρτήτως ισχύος ΦΒ συστήματος. Κατά συνέπεια, ο Μετρητής 1 δύναται να εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε προσβάσιμο σημείο ή και στην έξοδο του ΦΒ συστήματος, με βάση σχετικές οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. Ο αυτοπαραγωγός έχει σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη για την εγκατάσταση του καλωδίου επικοινωνίας μεταξύ των δύο μετρητικών διατάξεων.

Σχήμα 2: Συνδεσμολογία των μετρητικών διατάξεων αυτοπαραγωγού ενεργειακού 
συμψηφισμού με τηλεμετρούμενη παροχή κατανάλωσης.

Η παροχή δεν τηλεμετράται και δεν έχει προγραμματιστεί η ένταξή της στην τηλεμέτρηση.

Η συνδεσμολογία των μετρητικών διατάξεων φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 3.

Σχήμα 3: Συνδεσμολογία των μετρητικών διατάξεων αυτοπαραγωγού ενεργειακού
συμψηφισμού με μη-τηλεμετρούμενη παροχή κατανάλωσης.

Στην περίπτωση αυτή ο μετρητής παραγωγής εγκαθίσταται στο σημείο της παροχής, κατά το δυνατόν δίπλα στον μετρητή 2, με βάση σχετικές οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, εις τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη και ευχερής λήψη των ενδείξεων κατά την καταμέτρηση.Και στις δύο περιπτώσεις ο μετρητής τηεισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ενέργειας (Μετρητής 2) εγκαθίσταται από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατά κανόνα στο σημείο του υφιστάμενου μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης και αποτελεί πάγιο του Δικτύου. Τα όρια διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ευθύνης μεταξύ Δικτύου και εγκατάστασης αυτοπαραγωγού είναι οι ακροδέκτες προς την πλευρά του αυτοπαραγωγού του Μετρητή 2 (ή των μετασχηματιστών εντάσεως στις περιπτώσεις παροχών μέσω μετασχηματιστών εντάσεως).

Στη συνέχεια θα αναρτηθεί κατάλογος με τους εγκεκριμένους από το ΔΕΔΔΗΕ τύπους μετρητών, μαζί με ειδικότερες προβλέψεις και κατασκευαστικές οδηγίες σχετικά με τα κιβώτια τοποθέτησης των μετρητών, τους μετασχηματιστές έντασης και το λοιπό εξοπλισμό.

Ευνόητο είναι ότι τόσο η εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος όσο και η εγκατάσταση του μετρητή παραγωγής και του παρελκόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει με τήρηση των εθνικών και διεθνών προτύπων και κανόνων.